Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov využívajúcich služby štúdia FIT.me na adrese Hollého 859/2, 020 01 Púchov, ktorého prevádzkovateľ je občianske združenie TVOJ PRIESTOR o.z. so sídlom Rovníková 3250/14, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 53233140, DIČ: 2121462981.


1. Úvodné ustanovenia 

Poskytovateľ:

Obchodné meno: TVOJ PRIESTOR o.z.
Sídlo: Rovníková 3250/14, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO: 53233140
DIČ: 2121462981


2. Prihlasovanie na lekcie, workshopy, kurzy a storno podmienky 

2.1. Na skupinové lekcie je nutné sa prihlásiť cez rezervačný systém na stránke www.fitme.sk, alebo prostredníctvom telefonického, e-mailového, či osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom. Prihlásenie je pre Klienta záväzné, pričom odhlásiť sa môže najneskôr 4 hodiny pred začiatkom lekcie, v prípade poobedných a večerných lekcií. Pri ranných lekciách platí odhlásenie najneskôr do 20.00 hod. predošlého dňa. Ak sa Klient neodhlási v stanovenom termíne, bude mu účtovaná suma vo výške 100 % ceny lekcie. V prípade, že sa lekcia zruší, či presunie zo strany Poskytovateľa, nebude Klientovi účtovaný žiaden poplatok.
2.2. Na individuálne lekcie je potrebné sa prihlásiť telefonicky, e-mailom, alebo osobne na recepcii štúdia FIT.me. Ak Klient zruší individuálnu lekciu najneskôr 24 hodín pred jej začiatkom, nebude mu účtovaný žiaden poplatok. V prípade zrušenia individuálnej lekcie Klientom menej ako 24 hodín pred jej začiatkom, bude mu účtovaná suma vo výške 100 % z ceny individuálnej lekcie. V prípade, že sa lekcia zruší, či presunie zo strany Poskytovateľa, nebude Klientovi účtovaný žiaden poplatok.
2.3. Na jednotlivé kurzy, worshopy, či iné špeciálne udalosti je taktiež potrebné sa prihlasovať vopred cez rezervačný systém na stránke www.fitme.sk, alebo prostredníctvom telefonického, e-mailového, či osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom. Podmienky zrušenia rezervácie a platobné podmienky sú pre každú udalosť špecifikované osobitne a Klient ich nájde na stránke www.fitme.sk v sekcii Kurzy a udalosti, prípadne na recepcii štúdia FIT.me.
2.4. Klientovi nebude účtovaný žiaden poplatok, ak je dôvodom jeho neúčasti jeho zdravotný stav, pričom je povinný sa preukázať zdravotnou nespôsobilosťou. V takom prípade je Klient povinný písomne (postačuje aj e-mailom na fitme@fitme.sk) oznámiť neúčasť na službe. Ak sa Klient nemôže zúčastniť individuálnej lekcie, skupinovej hodiny alebo kurzu, či inej udalosti, môže svoje prihlásenie posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku.
2.5. Klient má nárok na vrátenie poplatku za službu, ak ju nemohol absolvovať z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinil Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že môže nastať situácia, kedy bude služba zrušená, či presunutá na iný termín z technických, zdravotných či iných príčin. V takýchto prípadoch Klientovi nevzniká nárok na celkovú kompenzáciu, no ak to bude možné, Poskytovateľ vyvinie úsilie, aby takto zrušenú službu nahradil.

3. Poplatky za služby

3.1. Aktuálny cenník jednotlivých služieb je dostupný na internetovej stránke www.fitme.sk, v sekcii Cenník. Cenu jednotlivých služieb Klient zistí tiež prostredníctvom rezervačného systému v sekcii Rozvrh.

4. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie lekcií prostredníctvom certifikovaných trénerov. Počas využívania služieb môže Poskytovateľ Klientovi zapožičať pomôcky potrebné, alebo vhodné pre danú lekciu. Klient zodpovedá za poškodenie, alebo zničenie zapožičaných pomôcok, ak sa s majiteľom alebo konkrétnym trénerom nedohodne inak.
4.2. Poskytovateľ nezodpovedá za plnoletých Klientov. Vo vzťahu k neplnoletým Klientom Poskytovateľ, resp. ním poverený tréner, preberá zodpovednosť za neplnoletého Klienta počas trvania služby, najviac však od okamihu prevzatia neplnoletého Klienta v mieste prevádzky služby na to určenom a do okamihu odovzdania neplnoletého Klienta na to isté miesto. Ak neplnoletý Klient využíva službu v sprievode plnoletej osoby,  nevzniká Poskytovateľovi, resp. ním poverenému trénerovi zodpovednosť za neplnoletého Klienta.
4.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na službách Klientovi bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak (i) stav Klienta podľa názoru trénera nie je vhodný pre účasť na službe (zdravotný stav, dôvodné podozrenie z toho, že Klient je pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných, alebo návykových látok a pod.), (ii) Klient počas vykonávaných služieb svojím správaním ruší ostatných účastníkov, alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania trénera, alebo (iii) z iných vážnych dôvodov.
4.4. V prípade úrazu, alebo zhoršenia zdravotného stavu Klienta v priebehu poskytovania služby, ktoré vzniklo neopatrnosťou klienta, alebo neuposlúchnutím pokynov trénera poskytujúceho služby v mene Poskytovateľa, je za toto plne zodpovedný Klient.
4.5. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti a zmeny zdravotného stavu Klienta, ktoré sa neobjavili v priebehu poskytovania služby.

4.6. Klient je povinný sa počas využívania služieb riadiť pokynmi a odporúčaniami trénera, rešpektovať vedenie služby trénerom a nezasahovať do vedenia, alebo priebehu vykonávaných služieb. Pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebiehajú služby, je Klient povinný rešpektovať a postupovať podľa pokynov Poskytovateľa.

4.7. Klient je povinný oboznámiť trénerov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť trénerovi.

4.8. Prihlásením sa na lekciu, či kurz, Klient:

  • čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na službe alebo ohrozovala jeho zdravotný stav; 

  • berie na vedomie, že v prípade nedodržania VOP môže byť z kurzu alebo z lekcie vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;

  • súhlasí, že Poskytovateľ môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy počas služieb pre vlastné účely, a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka ;

  • vyslovuje súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.


5. Záverečné ustanovenia

5.1. Klient berie na vedomie, že v súvislosti so svojou činnosťou Poskytovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb. Poskytovateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje Klienta, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane osobných údajov, nesmie ich zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť. Podmienky ochrany osobných údajov sú špecifikované tu.

5.2. Poskytovateľ ani Klient nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

5.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.fitme.sk.


Tieto VOP sú platné od 1.8.2021.