Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Združenie TVOJ PRIESTOR o.z. so sídlom Rovníková 3250/14, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 53233140, ktoré je prevádzkovateľ štúdia FIT.me na adrese Hollého 859/2, 020 01 Púchov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pri poskytovaní služieb svojím členom aj nečlenom združenia zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1. ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba pri realizácií služieb dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi, a to buď elektronicky (prostredníctvom  webovej stránky www.fitme.sk, či e-mailom), telefonicky, alebo osobne v súvislosti so službami poskytovanými Prevádzkovateľom, kúpou tovaru od Prevádzkovateľa, alebo v rámci právnych vzťahov, do ktorých Dotknutá osoba vstúpi s Prevádzkovateľom.

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb u Prevádzkovateľa, čiže dôvodom, pre ktorý k spracovaniu dochádza, je najmä plnenie zmluvy, realizácia objednávok, objednaných služieb, či kúpy tovaru, kde zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba. Ide o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby zmluva/objednávka mohla byť uzatvorená a Prevádzkovateľ mohol začať poskytovať služby, či dodať tovar.

Ďalším dôvodom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v rámci daňových predpisov, ako je vystavenie faktúry. V takýchto prípadoch priamo zákon ukladá, aké údaje musí prevádzkovateľ spracovať.

Pokiaľ s tým Dotknutá osoba vyjadrí súhlas, poskytnuté údaje budú spracované aj na marketingové účely, t.j. predovšetkým pre zvýšenie informovanosti o službách a aktivitách Prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov a ponúk aktuálnych kurzov, workshopov, školení, atď).

2. ROZSAH, DOBA SPRACOVANIA A BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie účelu spracovania a na nevyhnutnú dobu. Napr. na účely realizácie objednávky služieb je to najmä meno a priezvisko, adresa, kontakt, platobné údaje, prípadne iné nevyhnutné údaje. Uvedené tiež znamená, že v prípade poskytnutia osobných údajov nad nevyhnutný rámec, resp. ak odpadne účel alebo právny základ pre ich spracovanie, prevádzkovateľ spravidla takéto údaje už ďalej nespracováva a odstráni ich zo svojich informačných systémov.

Osobné údaje sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité Prevádzkovateľom výhradne pri plnení povinností a/alebo záväzkov voči osobám, ktoré poskytli osobné údaje, a to iba v rozsahu, ktorý vyplynie z podanej informácie, na dobu potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy, objednávky, právnych predpisov, prípadne na dobu s ktorou Dotknutá osoba súhlasila. Uvedená doba sa môže líšiť v závislosti od účelu spracúvania a charakteru poskytnutých osobných údajov. Ak však nie je právnymi predpismi alebo dohodou stanovené inak, je táto doba najviac 10 rokov od poskytnutia osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečil primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov, pričom zároveň vyhlasuje, že po uplynutí doby ich spracúvania a uchovávania zabezpečí ich likvidáciu, spôsobom poskytujúcim dostatočné záruky voči ich možnému zneužitiu.

3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Pred tým ako Dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi informácie, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dáva svoj dobrovoľný súhlas na ich spracúvanie.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním môže Dotknutá osoba kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol udelený, (napr. v prípade elektronicky udeleného súhlasu je možné súhlas odvolať zaslaním e-mailovej správy a pod.), avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Dotknutá osoba disponuje na základe ZoOÚ a GDPR, určitými právami, medzi ktoré patrí napr.: 

1. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220), 

2. právo požadovať prístup k osobným údajom a informácie o účele, povahe ich spracovania, údaje o ich príjemcoch, 

3. právo na opravu a vymazanie osobných údajov, 

4. právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, či právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti:

  • e-mailom na adresu: fitme@fitme.sk,

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝM SUBJEKTOM AKO PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje Dotknutej osoby (t. j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď.), bez výslovného súhlasu Dotknutej osoby, čím však nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa určiť na spracovanie osobných údajov v súlade s týmito Zásadami, ZoOÚ a nariadením GPDR tzv. sprostredkovateľa. Môže ísť najmä, nie však výhradne, o: osoby zaisťujúce chod webovej stránky a služby s tým súvisiace, osoby zaisťujúce platobné služby, osoby zaisťujúce marketingové služby, osoby vykonávajúce účtovné služby, či v prípade uplatňovania práv Prevádzkovateľa advokát.

Rovnako k osobným údajom môžu mať prístup aj iné, na to vyslovene Prevádzkovateľom poverené a riadne poučené osoby (napr. osoby v pracovnom pomere s Prevádzkovateľom), avšak výhradne na účely nevyhnutne potrebnom na spracovanie osobných údajov v súlade s účelom, na ktoré boli poskytnuté. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli tieto osoby náležite poučené o spôsobe a pravidlách ich spracovania a zaviazané dodržiavať pravidlá na spracovanie osobných údajov, vrátane zaviazania k mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ je taktiež v zákonom stanovených prípadoch oprávnený, resp. povinný, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

5. POUŽÍVANIE COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server webovej stránky zašle webovému prehliadaču a ten ho následne uloží na počítači užívateľa. V prípade ďalšej návštevy webovej stránky Dotknutou osobou sú súbory cookies zasielané webovému serveru prostredníctvom webového prehliadača. Uvedené slúži na rozlíšenie jednotlivých užívateľov a prispôsobenia webovej stránky pri jej opätovnej návšteve. Súbory cookies prevádzkovateľ využíva na získanie informácií a za účelom zisťovania, ako je využívaná webová stránka. Súbory cookies pomáhajú pri prevádzke a v zlepšovaní použiteľnosti webovej stránky. Súhlas dotknutej osoby považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Pokiaľ Dotknutá osoba nesúhlasí s použitím cookies, nastaví si pravidlá pre použitie cookies vo svojom prehliadači.

VÝKLAD POJMOV

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (resp. „Dotknutej osoby“), ktorou sa rozumie osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

ZoOÚ - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.